Texty o projektu

Foto Petra Křivová, 650x429, 48.13 KBFoto Petra Křivová

 

Text pro časopis Univerzum

Charitativní služba je projevem křesťanské lásky, je praxí křesťanského života. Bez tohoto svědectví by křesťanství hrozilo nebezpečí, že jeho odkaz zůstane pouze na teoretické rovině. Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.

Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mne, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ Mt 25, 35-36

Ve svědectví evangelia prokazuje Ježíš Kristus službu člověku. „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Mk 10,45

Kristovo sklonění se k člověku se stalo naším obrazem, na jehož motivy charitní dílo stále vytváříme, aby tento odkaz zůstal živý.

Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mt 25, 40

Oblastní charita Uherské Hradiště je církevní nezisková organizace, která spravuje následující střediska: Agenturu podporovaného zaměstnávání, Azylový dům sv. Vincence, Denní centrum sv. Ludmily, Domácí hospic, Domácí pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, Domov pokojného stáří Boršice, domy s pečovatelskou službou, Chráněnou dílnu, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež TULiP, Občanskou poradnu, Přepravu osob na invalidních vozících PONIV, Sociální poradnu s azylovým bydlením, Středisko humanitární pomoci.

Pracovníci v těchto zařízeních každodenně poskytují potřebným lidem komplexní péči. Pečují o fyzickou, psychickou, sociální stránku člověka, a narozdíl od většiny jiných neziskových organizací, také o duchovní potřeby svých uživatelů. Péče, kterou charitní pracovníci poskytují, by měla mít vždy něco navíc. Lze však jen velmi složitě slovně popsat empatii, laskavé pohledy, upřímné pohlazení, přátelské držení za ruku, pomoc nad rámec „tabulkových výkazů“.

K tomuto sdělení náramně napomohl projekt „Umění pomáhat“. Základem pro vznik projektu bylo setkání tří lidí. Marek Malůšek, zakladatel občanského sdružení FotoMosty přemýšlel, jak nabídnout studentům Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště zajímavé a inspirující téma v oblasti dokumentární fotografie a zároveň napomoci dobré věci. Eva Malůšková, pracovnice Oblastní charity Uherské Hradiště zvažovala, jak přiblížit veřejnosti myšlenku charitativního díla. Josef Korvas, pověřený vedením Městských kin Uherské Hradiště podpořil celou myšlenku a nabídl výstavní prostory.

Za krátký čas se do projektu zapojila celá řada lidí, kteří byli ochotni vydat hodně energie pro dotažení tohoto projektu do současného stavu.

Největší díky patří samozřejmě samotným aktérům projektu - fotografům - studentům Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti Martinu Cábovi, Lukáši Ficovi, Petře Hajduchové, Martinu Kašparovi, Ondřeji Kovářovi, Petře Křivové, Evě Malúšové, Adéle Markové a Báře Tiché, kteří svým citlivým přístupem dokázali vytvořit fotografie, které zobrazují péči, která je každý den poskytována v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Uherské Hradiště.

Do současné doby se fotografie z projektu „Umění pomáhat“ prezentovaly na vernisáži ve foyeru kina Hvězda v Uherském Hradišti, při charitativních koncertech Srdce na dlani ve Veselí nad Moravou, Uherském Ostrohu a Buchlovicích, na konferencích v Kroměříži, při oslavách Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Připravují se i další prezentace projektu.

Prezentaci celého projektu „Umění pomáhat“ včetně náhledů fotografií a záběrů z vernisáží je možné zhlédnou na internetových stránkách Občanského sdružení FotoMosty http://www.fotomosty.info. Nejlepší snímky se uplatnily i na nově vzniklých propagačních materiálech Oblastní charity Uherské Hradiště.

Eva Malůšková

 

Foto Martin Kašpar, 650x624, 30.05 KBFoto Martin Kašpar

 

Výstava fotografií žáků SUPŠ Uherské Hradiště oboru Užitá fotografie při sérii benefičních koncertů Srdce na dlani 2006

Stejně jako v loňském roce pořádá senátor Josef Vaculík v týdnu po Velikonocích benefiční koncerty s názvem Srdce na dlani. Série čtyř koncertů bude zahájena v Senátu PČR a ukončena v Salla Terreně na zámku v Buchlovicích. Dvě představení budou ve Veselí nad Moravou a Uherském Ostrohu. Na koncertech vystoupí mladí interpreti z Moravy, absolventi Letních houslových kurzů Václava Hudečka a jejich pedagogové.

Kristina Fialová, Marek Blaha, Jan Maceček a Marco Čaňo spolu s Libuší a Radimem Pančochovými uvedou na koncertech díla E. Lala, J. Masseneta, N. W. Gadeho, F. Kreislera, V. Trojana, O. Ševčíka, J. S. Bacha, H. Vieuxtempa, A. Piazzolly a B. Smetany. Součástí koncertů ve Veselí nad Moravou, Uherském Ostrohu a Buchlovicích bude také výstava fotografií z projektu Umění pomáhat žáků SUPŠ Uherské Hradiště oboru fotografie. Výtěžek těchto koncertů bude věnován na vybavení Domácího hospice pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti. Vloni se pro charitu se vybralo téměř 32 tisíc korun. Koncerty mladé moravské houslistky Ivany Kovalčíkové a španělského klavíristy Claudia Carbó Montaner tehdy celkem navštívilo přibližně 500 lidí. „Cílem je spojit mladé umělce a hudebníky a ukázat, že v jejich srdcích je ukryta nejen hudba a výtvarno, ale i šlechetnost a cítění s těmi, ke kterým se osud zachoval nepříznivě,“ říká senátor Josef Vaculík.

K příjemným zážitkům srdečně zvou žáci SUPŠ Uherské Hradiště oboru Užitá fotografie a Marek Malůšek.

Výstava fotografií Umění pomáhat je uskutečněna za podpory Oblastní charity Uherské Hradiště, OS FotoMosty, produkční společnosti PETARDA PRODUCTION a. s. a SUPŠ Uherské Hradiště. 

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat