O projektu Vlastníma Očima

 

Fotografická dílna organizovaná v rámci festivalu „Týden proti šikaně“ nízkoprahovým centrem Mandl v Novém Městě nad Metují probíhala od pondělí 10. října 2005 do pátku 14. října 2005. Dílny se zúčastnilo celkem 20 účastníků pod vedením tří lektorů. Věk účastníků se pohyboval v rozmezí od 12 do 20 let. Hlavním cílem fotografické dílny bylo vytvořit ucelený dokumentární soubor fotografií, který bude komplexně představovat život mládeže v Novém Městě nad Metují. Hlavní zřetel a důraz byl kladen na mimoškolní a volnočasové aktivity mladých lidí ve věku od 13 do 19 let. Konečným výstupem a zároveň vyvrcholením fotografické dílny se stala společná výstava účastníků, která prezentovala 40 černobílých zvětšenin fotografií formátů 24 x 30 cm. Výstava pod názvem Vlastníma očima proběhla v pátek 14. října 2005 v prostorech městského muzea v Novém Městě nad Metují a to za účasti všech účastníků dílny, organizátorů festivalu, starosty a tajemníka města a široké veřejnosti. Výstava byla přístupná veřejnosti do konce měsíce října. Celá událost byla včas veřejnosti ohlášena sdělovacími prostředky i formou plakátů.

 

Vlastníma očima_09_resize.jpg, 650x482, 132.91 KB

 

Festival „Týden proti šikaně“ i fotografická dílna a výstava „Vlastníma očima“ se uskutečnily pod záštitou Ministerstva vnitra a města Nové Město nad Metují.

Průběh a organizaci celé dílny lze rozdělit do čtyř základních oblastí. První oblast zahrnuje přípravy na samotnou práci v terénu a seznámení účastníků s technikou fotografování. Součástí přípravné fáze bylo také stručné uvedení do problematiky dokumentární fotografie, seznámení se základními pravidly přístupu a chování při práci s lidmi. Přípravná fáze proběhla v pondělí 10. října 2005 bezprostředně po zahájení festivalu „Týden proti šikaně“ a pokračovala i v úterý dopoledne.

Druhou oblastí činnosti účastníků dílny se stala samotná práce v terénu, pořizování snímků. Účastníci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina pracovala pod vedením jednoho lektora a mapovala konkrétní městskou část. Princip, kdy mladí lidé fotografují mladé lidi zaručuje vysokou pravdivost a bezprostřednost výpovědi. Účastníci se pohybovali ve svém prostředí, fotografovali své přátele, činnosti a situace, které důvěrně znají a orientují se v nich. Vzhledem k této vztahové formě odpadal u fotografovaných osob strach a nedůvěra. Tak byly na filmový materiál zachyceny události a prostředí, které jsou pro obecnou veřejnost, případně pro práci profesionálního fotografa nepřístupné a skryté. Fotografování probíhalo v úterý 11. října a ve středu 12. října po celý den. K fotografování účastníci používali své vlastní fotoaparáty, povětšinou kinofilmové zrcadlovky starší konstrukce a běžné malé kompaktní fotoaparáty. Ve večerních hodinách probíhalo po oba dva dny vyvolávání filmů a příprava indexů pro výběr snímků pro zvětšování.

 

Vlastníma očima_22_resize.jpg, 650x481, 144.35 KB

 

Další fází dílny byla výroba fotografických zvětšenin. Pro tyto účely byla v prostorech klubu Mandl provizorně zařízena fotografická laboratoř, ve které účastníci dílny po celý čtvrtek pracovali. Laboratoř byla vybavena osmi klasickými zvětšovacími přístroji a dalším vybavením pro chemické zpracování fotografického papíru. Toto vybavení bylo laskavě zapůjčeno na dobu konání dílny od soukromých i veřejných subjektů z regionu. Účastníci se ve fotokomoře prostřídali, celý průběh byl opět koordinován a řízen třemi lektory a podpořen také pracovníky klubu Mandl.

V pátek od rána probíhaly poslední přípravy a instalace celé výstavy v prostorech městského muzea. Slavnostní vernisáž a zahájení výstavy proběhlo v 16.00 hodin.

Koncepce a vedení fotografické dílny: BcA. Marek Malůšek
Lektoři: BcA. Alexandr Hudeček a Ing. BcA. Milan Biegoń

 

Vlastníma očima_26_resize.jpg, 650x482, 141.53 KB

 

Fotografická dílna v rámci festivalu Týden proti šikaně nabídla formou několikadenního pracovního setkání možnost základního seznámení s problematikou fotografie. Účastníci si v praxi vyzkoušeli ovládáním fotografického přístroje, zvládnuli základy určování expozice, práci v temné komoře – jak negativní tak pozitivní fotografický proces. Vzhledem k velmi kladným ohlasům účastníků dílny o tuto problematiku lze předpokládat a očekávat další zájem o vzdělávání v oblasti fotografie.

Dále bylo pro účastníky dílny cennou zkušeností prohloubení komunikačních schopností, které jsou pro práci fotografa naprosto nezbytné. Od počátečního stavu práce, kde se u některých účastníků dílny značně projevoval ostych a neschopnost komunikovat s fotografovanou osobou, lze s uspokojením konstatovat výrazné zlepšení. Podstatná je pro účastníky dílny i zkušenost týmové práce. Stav lze popsat i tak, že pro většinu účastníků byla na svou práci v rámci dílny a zvládnutí ovládání fotoaparátu hrdá, což se nejvíce projevilo při vernisáži výstavy. Velmi kladně lze hodnotit působení efektu, kdy účastníci po své týdenní práci vnímali smysl hotového díla v podobě zaplněného výstavního sálu při vernisáži.

 

Vlastníma očima_19_resize.jpg, 650x482, 125.07 KB

 

Samotný fotografický soubor lze charakterizovat jako výběr, který zastupuje dvě až pět fotografií od každého účastníka dílny. Výběr prováděli velmi pečlivě lektoři dílny s ohledem na komplexnost a tématický záběr celé výpovědi sestavovaného souboru. Svým rozsahem, ale i skladbou a technickou kvalitou zcela zásadním způsobem překročil rámec běžných amatérských prací. Ucelená forma podává velmi přesvědčivým způsobem zprávu o současném stavu a úrovni života mládeže v Novém Městě nad Metují. Tato zpráva se mimo jiné také velmi intenzivně dotýká problematiky užívání drog mládeží a může takto posloužit i jako průkazná forma existence tohoto problému a jeho rozsahu. Soubor byl vystaven pouze v rozsahu 40 fotografií. Důvodem je především nedostatek času k úplnému zpracování všech kvalitních snímků. Lze však očekávat další vstupy do tohoto projektu a doplnění celkového výběru z více než 60 exponovaných negativů.

Lze s jistotou konstatovat, že fotografická dílna v rámci festivalu Týden proti šikaně svým výstupem napomáhá citlivou metodou zpřístupnit problematiku, se kterou se mladá generace potýká a napomáhá tak hledat klíč k řešení mnohých problémů. Jednotlivé fotografie z konečného souboru mohou divákovi posloužit jako základ pro vyslovení zásadních otázek týkajících se současné mládeže. Výsledek svým rozsahem jistě výrazně překračuje regionální zaměření a může tak úspěšně položit základy pro vytvoření podobných aktivit v dalších městech v ČR.

Marek Malůšek

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat